Zicht goes open source!

Gerard
Gerard - 2 december 2016

Ik hoor je bijna denken: "Hoezo? Zicht werkt toch al jaren met open source oplossingen?" Zeker. Daarom is het ook tijd om wat terug te doen. Je kunt tenslotte niet écht spreken van deelname in een community, als we niet ook iets terugdoen, toch? En dan bedoel ik iets méér dan de sporadische bugfix.

(read the English version below)

We gaan de komende tijd een groot aantal van onze back- en frontend libraries open source releasen. Dat doen we onder de voorwaarden van de MIT license, dus: no strings attached.

De pakketten die we vrijgeven zijn grofweg te verdelen in een viertal categorieën:

Low level PHP libraries

zicht/util, zicht/itertools, zicht/framework-extra-bundle

Zoals iedereen hebben ook wij een aantal basislibraries die in bijna elk project wel weer terugkomen. Vulcan logic dictates dat we die als eerste vrijgeven. Anders heb je immers weinig aan de rest ;)

Tooling

zicht/z

Ja, ook wij hebben onze eigen tooling. En, omdat we van de command line houden, heeft hij de Google-onvriendelijke naam "z". Dat scheelt typwerk. Het is, zoals de readme file zegt, een "declarative, general purpose build and automation tool", en zetten we in voor de hele OTAP-straat, en meer.

Symfony-based CMS bundles

zicht/{menu,url,page,messages,versioning,admin,and-a-lot-more...}-bundle

We bouwen al een aantal jaar CMS'en op basis van Symfony en Sonata, en hebben daarop onze eigen bundles gebouwd. Al onze websites draaien inmiddels op ten minste een deel van deze bundles en we ontwikkelen er nog bijna elke dag aan door. Met performance, KISS, en YAGNI in mind.

Frontend libraries (SCSS en JS)

We doen niet alleen backendwerk. Ook op het gebied van CSS en JS hebben e.e.a. gemaakt waar we blij genoeg van worden om dat ook met de rest van de wereld te delen. Zo hebben we zss, een framework voor responsive front-end development, diverse handige javascript libraries en een werkwijze met bijbehorende bundle om de integratie van back- en frontendwerk te vereenvoudigen.

More where that came from ...?

Waarschijnlijk krijgen we de smaak te pakken en releasen we nog meer, zoals een Oauth2 server bundle, een AOP wrapper voor services, een Form Builder tool, een implementatie van JSON HAL, enzovoorts.

Uit elk van de categorieën zullen we in een serie blogposts onze meest interessante libraries toelichten. We trappen deze serie binnenkort af met een enthousiast relaas van Boudewijn over zicht/itertools, een sterk door Python geïnspireerde library die, voor het werken met collecties en arrays, inmiddels onmisbaar is in ons ecosysteem.

Stay tuned for more! We hebben een speciaal twitteraccount ingericht waarop we alle development-gerelateerde info zullen tweeten: https://twitter.com/zichtlabs.

English version

I can almost hear you think: "Why? Zicht has been working with open source solutions for years?". Definitely. That's why it's time to do something back. After all, you can't call it participating in a community, if we don't do something in return, right? And by that, I mean something more substantial than the occasional bugfix.

We are going to release a large amount of our back- and frontend libraries as open source. We'll do that under the terms of the MIT license, so: no strings attached.

The packages we are releasing can be roughly split up in four categories:

Low level PHP libraries

zicht/util, zicht/itertools, zicht/framework-extra-bundle

Like everyone, we also have some base libraries that reoccur in every other project. Vulcan logic dictates that we release those first. Otherwise, you'd probably wouldn't get the rest running ;)

Tooling

zicht/z

Yes, we too have our own tooling. And because we love the command line, it has the google-unfriendly name of "z". Less typing. It is, als the README says: "A declarative, general purpose build and automation tool", which we use in our entire DTAP, and more.

Symfony-based CMS bundles

zicht/{menu,url,page,messages,versioning,admin,and-a-lot-more...}-bundle

We have been building CMS solutions for some years based on Symfony and Sonata, and have built our own bundles on top of that. All of our web sites run on at least some of these bundles, and they're still getting developed daily. With performance, KISS, and YAGNI in mind.

Frontend libraries (SCSS and JS)

We don't just do backend work. Also in the area of CSS and JS we have built stuff we are happy enough about to share it with the rest of the world. There is zss, a framework for responsive web development, several useful javascript libraries and an M.O. with accompanying bundle to simplify integration of back- and frontend development.

More where that came from ...?

Probably we'll get the hang of it, and release even more, such as an OAuth2 server bundle, an AOP wrapper for services, a Form Builder tool, a JSON HAL implementation, etcetera.

From each of these categories we will highlight some of the most interesting libraries. We'll kick off with an enthusiast post from Boudewijn about zicht/itertools, a strongly Python-inspired library for handling arrays and collections, which has become a vital part of our ecosystem.

Stay tuned for more! We have created a special twitter account on which we will tweet all development-related info: https://twitter.com/zichtlabs.